English שלחו לחבר

עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2014 אתיקה בעידן המידע : כיצד אינפואתיקה והרמנויטיקה דיגיטאלית יכולות להסביר את המציאות - סוגיות הפרטיות בפייסבוק כמקרה בוחן MA לרנר, יהונתן פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2014 דפוסי עמדות של צרכנים ישראלים כלפי קנייה ברשת האינטרנט MA קידר, יפעת פרופ' אהרוני נועה
2014 הספר העברי המודפס כחפץ טקסי וכקמיע : עיון ביבליוגרפי-היסטורי בספר רזיאל המלאך ומהדורותיו MA הנגבי, דוד ד"ר פריבור גילה
2014 הערכות ארגונים לנושאי סכנות טכנולוגיות אפשריות MA פריימן, אורי פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2014 השואה בספרות החרדית - ניתוח תכני וביבליומטרי : תש"א-תשע"ב (2012-1941) MA עברי, חביבה פרופ' יצחקי משה
2014 חווית השימוש בסיווג אוטומטי של מידע אישי : מחקר הדמיה MA לוטן, אדוה פרופ' ברגמן עופר
2014 חיפוש מידע על ידי משתמשים במערכות מידע ממוחשבות בארכיונים PhD זולוטרבסקי-בר, מאשה ד"ר שנקולבסקי-קרול סילוויה
2014 חלוץ תתי נושאים ודרוג מחדש של תוצאות שאילתות מנועי חפוש ע"י שמוש באתרי שתוף סימניות ותיוג שתופי MA דאיה, יוסף ד"ר גפת-טמיר מעיין
2014 חשיפת מידע מקצועי ברשתות חברתיות ובחינת אפקטיביות שלהן לצורכי חיפוש עבודה MA ברטשפיז, יאיר ד"ר גפת-טמיר מעיין
2014 מאפייני תקשורת אמפתית בקהילות וירטואליות של בריאות הנפש : חקר מקרה של שתי קהילות וירטואליות בישראל MA רוטשילד, נאוה פרופ' אהרוני נועה
2014 מידע זורם בכפות ידיך : ללמוד בכל זמן ובכל מקום : בחינת היקף השימוש במכשיר חכם לצרכים אקדמיים ובחינת הגורמים התורמים לשימוש אקדמי במכשיר חכם MA יום-טוב, אלונה פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2014 מעברי מידע : הידודיות ופעפוע של מידע בין הספרות האקדמית, המדיה החברתית ותקשורת ההמונים PhD שמע, הדס פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2014 משוב ויזואלי-אינטראקטיבי-אישי בתהליך רכישת מידע : השפעתו על התנהגות בריאותית PhD רונן, הדר פרופ' שהם סנונית
2014 צרכי מידע והתנהגות מידע של רופאים המשתמשים בספריה לרפואה ע"ש אלפרד גולדשמיט, טכניון - חקר מקרה MA דנילוב, אלונה פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2014 קשרים בין התנהגויות פרטיות לבין הון חברתי ברשת הפייסבוק MA גונן, סיון פרופ' אהרוני נועה
2014 שילוב לוחמה קיברנטית בסוגי לוחמה אחרים : חקר מקרה: ארצות הברית PhD מנשרי, הראל פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2014 תעמולה והסתה של ארגון החמאס באינטרנט: חקר מקרה - ארגון החמאס בצל ההסלמות הביטחוניות בשנת 2011 PhD שדה, יאיר פרופ' שהם סנונית
2014 תרומת תהליך עיבוד מידע מותאם אישית בשיתוף ובמעורבות הלקוח, ליצירת מוטיבציה לשמירת משקל תקין לאורך זמן PhD מילר, מרים פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2013 אוספי הספריה הלאומית : מחקר היסטורי, מיפוי מדגמי והמלצות לשיטות איסוף בעתיד MA ריצ'לר גרבלר, גליה ד"ר פריבור גילה
2013 אנונימיות וחשיפה עצמית בבלוגים של אי פוריות MA קנול, מריה פרופ' ברונשטיין ג'ני
2013 גיוס ברשתות חברתיות והערכת מוניטין באינטרנט בקרב מגיסים בישראל MA ועקנין, יוחנן פרופ' ברונשטיין ג'ני
2013 הספרייה האקדמית והסגל האקדמי : מחקר משולב על תפיסות הדדיות PhD קלין-גבאי, ליאת פרופ' שהם סנונית
2013 התנהגות מידע של עיתונאים : דרכי ההתמודדות של עיתונאים עם אתגרי המידע העומדים בפניהם MA זלינגר, אורית פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2013 ניתוח תוכן של טוקבקים בכתבות העוסקות בהתעללות, אלימות והזנחה של קשישים MA קופר, ציפי פרופ' אהרוני נועה
2013 פיתוח אונטולוגיה לעולם הנדל"ן לשם ניתוח מגמות שוק והתנהגות המוכרים באתרי נדל"ן ישראליים ברשת האינטרנט MA ממן, יגאל פרופ' ברגמן עופר , ד"ר גפת-טמיר מעיין