מסלול השלמת תזה

מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה.

משך הלימודים - שנתיים. מחלקות תוכלנה לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים אישור לתקופת לימודים ארוכה או קצרה מזו התקנית.

הסטודנטים יכתבו עבודת תזה בנוהל זהה לנוהל החל על כתיבת תזה במסלול לתואר שני עם תזה, לרבות הגשת הצעת מחקר, שיפוט ההצעה, שיפוט התזה ובחינה בעל-פה.

המחלקה רשאית לחייב השתתפות בקורסים, לרבות קורסים ייחודיים לסטודנטים לתואר שני עם תזה. היקף הקורסים לא יעלה, על-פי-רוב, על שליש ממכסת השעות הנדרשת במחלקה לסטודנטים לתואר שני עם תזה.

סטודנטים במסלול לא יידרשו ללמוד קורסי יסוד ביהדות וקורס באנגלית.

הקבלה לתואר שלישי מותנית בציון 86 לפחות ובהשלמת הקורסים כפי שנקבעו במועד הקבלה.

תנאי קבלה:

תואר שני ללא תזה בציון ממוצע 86 לפחות ובציון ממוצע 86 לפחות בקורסי סמינר.

הקבלה כפופה לשיקול דעת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים; בין היתר נבחנים מועד קבלת התואר השני והתחום בו נלמדו התואר הראשון והשני. ככלל, יתקבלו רק מועמדים המבקשים לכתוב תזה בתחום זהה או קרוב לתחום שבו קיבלו את התואר השני, אך ניתן יהיה לחרוג מדרישה זו במקרים ראויים. לדוגמה, כשלמועמדים יש תואר ראשון בתחום בו הם מבקשים לכתוב תזה או כשהנושא בו מתבקשת השלמת תזה הוא רב-תחומי.

תעודה: סטודנטים שעבודת התזה שלהם תאושר יקבלו אישור על כתיבת התזה הכולל את הציון שניתן לה. במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.