התנהגות מידע

התנהגות מידע

התנהגות מידע מתייחסת לדרכים שבהן אנשים מחפשים, מנהלים ומשתפים מידע ומשתמשים במידע בהקשרים שונים. התחום חוקר אינטראקציות אנושיות עם מידע, בתוך כך הבחינה של הגורמים הקוגניטיביים, הרגשיים והמצביים שמאפיינים את האינטראקציות האלה. התנהגות מידע בוחנת כיצד אנשים וקבוצות רוכשים, מעבדים ומתקשרים מידע, כיצד הם מחפשים משמעות במידע בהקשרים שונים, הן לצרכים מקצועיים והן לצרכים יום־יומיים. תחום המחקר מתמקד בזיהוי צורכי מידע,  פרקטיקות  מידע, במקורות מידע שבשימוש וההשלכות של השימוש במידע.

חוקרים