English שלחו לחבר

עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 גורמי מוטיבציה לחשיפה עצמית וחשיפת מידע אישי של מתמודדי נפש בקבוצת פייסבוק ציבוריות וסגורות PhD רוטשילד, נאוה פרופ' אהרוני נועה
2021 מודל לניבוי העשרת כמות ציטוטים PhD וינברגר, מאור פרופ' גפת-טמיר מעיין
2021 תהליך ניהול תקשורת מידע פרטי (תיאוריית CPM) בקבוצות תמיכה רפואיות בפייסבוק MA אביזוהר, כרמל פרופ' אהרוני נועה , ד"ר טלי גזית
2020 "שלוש שנים למדת איך להחזיר ספר למדף?" : ספרני בתי ספר, ספריות ציבוריות וספריות אקדמיות : תפיסת הדימוי העצמי-מקצועי בזיקה למיצב החברתי של מקצוע הספרנות/מידענות MA אילון, אילת פרופ' אהרוני נועה
2020 אוסף ספרי היזכור של ספרית יד ושם ירושלים : היבטים ביבליוגרפיים, היסטוריים וסטטיסטיים MA יזרעאל, מירב ד"ר פריבור גילה
2020 בדיקת השפעת השימוש בעקרונות פסיכולוגיית הגשטלט על תפעול הממשק PhD קצור, אירית פרופ' ברגמן עופר
2020 דפוסי התנהגות חיפוש המידע של הצרכן הישראלי ברשת האינטרנט לצורך איתור מידע אודות בתי מלון בישראל MA ממן, קרן פרופ' אהרוני נועה
2020 השפעת ניהול אפליקציות על אחזורן בטלפונים חכמים MA פרודין, ידידיה פרופ' ברגמן עופר
2020 התנהגות מידע בקרב הורים לילדים פגים MA בן-יהודה, אייל פרופ' ברונשטיין ג'ני
2020 כחול עמוק : משטרת ישראל אל מול האיום הקיברנטי MA אדמוני, אחיה פרופ' גפת-טמיר מעיין
2020 מודל התנהגות המנחה בקבוצות תמיכה וירטואליות : מקרה המבחן של מנהלי קהילות תמיכה ישראליות בפייסבוק MA איתן, טל ד"ר טלי גזית
2020 מסע בזמן לירושלים : ניתוח תוכן של תיאורי ירושלים בספרות המסעות היהודית לדורותיה : מקרה בוחן של מחקר היסטורי במדעי הרוח הדיגיטליים MA יוסף, גנית ד"ר פריבור גילה
2020 ניהול מידע אישי של אוספי מוסיקה MA טיש, גדעון פרופ' ברגמן עופר
2019 אופטימיזציית תיקון שגיאות OCR של עיתונות היסטורית בעברית באמצעות רשתות נוירונים ומיקור המונים MA סויסה, עמרי פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 אפליה והטיות סמויות נגד נשים באקדמיה PhD קופר, ציפי פרופ' אהרוני נועה
2019 התנהגות איתור מידע של עורכי דין בישראל PhD סולומון, יוסף פרופ' ברונשטיין ג'ני
2019 התנהגות של הימנעות ממידע בקרב חוסכים לפנסיה בישראל MA פרלוב, מאור פרופ' ברגמן עופר
2019 חוטפי חיפוש בדפדפנים MA אישטיין, שי שלמה פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 פיתוח מודל לוגי לייצוג אונטולוגיות מרובות דעות ותיאוריות MA אבידן, גולן פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 פיתוח מודל נתונים עבור מערכת לאחזור וניתוח ממצאים ממחקרים כמותיים במדעי החברה MA הלל, שיר פרופ' ברגמן עופר
2019 פרקטיקת מידע של מנהלי משאבי אנוש ומגייסים PhD ועקנין, יוחנן שמעון פרופ' אהרוני נועה
2018 הטמעת כללי קיטלוג RDA ותהליך ניהול שינויים בספריות אקדמיות בישראל PhD כהן, אהבה פרופ' שהם סנונית
2018 התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו 2014:ISO 9186-1,‏ 2007: ISO 22727‏ MA גנות, שרון ד"ר פריבור גילה
2018 טכנולוגיה ומחשוב בספריות הציבוריות בישראל - תמונת מצב MA ליפשיץ-מנזלי, אנה ד"ר פריבור גילה
2018 כלים במדיניות חוץ : ספריות במרכזים דיפלומטיים בין תרבותיים בישראל MA בדולסקו, אנקה פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה