English שלחו לחבר

עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2009 התנהגות חיפוש המידע של צרכני בריאות ישראליים אשר משתמשים באינטרנט לצורך איתור מידע בריאותי PhD מגידוב, ולרי פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2009 מיצוי ניהול הידע בארגונים PhD לוי, מוריה פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2009 מקורותיהן של כתבות בריאות באתרי חדשות ישראלים MA שמע, הדס פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2009 שומר הסף: אחד בשביל כולם או כולם בשביל אחד? מבט מחודש על שומרי הסף האנושיים כרוב בארגון ולא כמיעוט MA פודלישבסקי-לביא, ארי פרופ' בוכניק דן
2009 שימוש ברשומה רפואית אלקטרונית בבית חולים כללי בישראל: השלכות השימוש על העבודה הקלינית של רופאים ואחיות PhD אופיר, אנה פרופ' שהם סנונית
2009 שמישות ונגישות של אתרי בתי חולים MA הרטמן, הדסה פרופ' בוכניק דן , ד"ר יערי אתי
2009 תולדות הציונות מראשיתה ועד קום המדינה: ניתוח ביבליומטרי של המגמות במחקר בשנים 2005-1948 PhD מוסטיגמן, חוה נעמי פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה , פרופ' יצחקי משה
2008 אימוץ ידע בארגון: בחינת תיאוריות הצפייה ותפיסת המסוגלות בהקשר של הטמעת הידע בארגון הלומד PhD פלד-מרכוס, טליה פרופ' שהם סנונית
2008 דפוסי אתור מידע ואחזורו של סטודנטים בני מעוטים הלומדים לתאר ראשון במכללה PhD חי איריס פרופ' שהם סנונית
2008 היחס בין שימוש בדואר אלקטרוני ופריון מחקרי בקרב הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה מחקרית PhD זימרמן אריק פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2008 המידע כרועה בעדר המשקיעים בשוק ההון, האמנם? MA אברמוביץ, אלון פרופ' שהם סנונית
2008 הערכה ממכנת של איכות המידע במערכות ויקי : מחקר משתמש PhD יערי, אתי פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2008 הקשר בין התשתית הארגונית לניהול הידע לבין מידת החדשנות הארגונית: חקר מקרה MA איבזשבילי, בדרי פרופ' בוכניק דן
2008 השאלה בין-ספריתית והמחקר האקדמי: ההבדלים בין החוקרים המשתמשים ואלה שאינם משתמשים בהשאלה בין-ספריתית והגורמים המשפיעים על תוצאות משביעות רצון PhD פורת לין פרופ' פיין שרה ז"ל
2008 השפעת מאפינים ארגוניים, מבניים ונהוליים על העצמת ספרנים: רשת הספריות בעיר מודיעין-מכבים-רעות: חקר מקרה MA רוכמן, אוה ד"ר שלום נירה
2008 מודלים ושיטות לישום מורפולוגיה עברית במנועי אחזור MA מרגלית, אפרים פרופ' בוכניק דן
2008 מחקר אמפירי על הקשר בין תפיסת השמושיות של מערכת ממחשבת לבין מדת ההנאה מהאינטראקציה עמה: חקר מקרה של אתרי מסחר אלקטרוני MA ברגרפרוינד, טלי פרופ' בוכניק דן
2008 מנוע חפוש קטגורי מבקר: אבטיפוס MA גוטמן, שמואל פרופ' בוכניק דן
2008 סיבר פגניזם: דפוסי שמוש באינטרנט בקרב מאמינים נאופגניים ישראליים MA קורבט, רינת פרופ' בוכניק דן
2008 צרכי מידע וערוצי מידע בקהלת הקבוץ: חקר מקרה MA בן-לולו-חתמוף, גתית פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2008 תהליכי הפצת מידע עסקי בארגונים תעשייתיים בישראל PhD טלניר, לאה פרופ' שהם סנונית
2008 תרומת המעשיות ואגדות לתהליך הסוציאליזציה לתפקידי מין/מגדר בגיל הגן MA יבורסקי, אירינה ד"ר שלום נירה
2008 תרומתו של Web 2.0 לרמת הלמידה בקרב תלמידי ביה"ס MA גורדון, נטליה פרופ' בוכניק דן
2007 אבחון מודל הפרסונליזציה הרצוי למשתמשי ספריה דיגיטלית המיעדת לסטודנטים בבית ספר לסעוד PhD שמש, משה פרופ' בוכניק דן , פרופ' יצחקי משה
2007 אתרי חדשות ישראליים בשפה הרוסית: הערכה והשוואה לאתרי חדשות בעברית MA גופשטין סבטלנה ד"ר פרבר מרים , פרופ' שהם סנונית