פיתוח מודל נתונים עבור מערכת לאחזור וניתוח ממצאים ממחקרים כמותיים במדעי החברה