ההשפעה של יצירת תרבות וסביבה בית ספרית כמעודדות קריאה ויישומה על עמדות תלמידים כלפי קריאת ספרות יפה