בדיקת השפעת השימוש בעקרונות פסיכולוגיית הגשטלט על תפעול הממשק