English שלחו לחבר

עבודות תיזה ודוקטורט

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 אופטימיזציית תיקון שגיאות OCR של עיתונות היסטורית בעברית באמצעות רשתות נוירונים ומיקור המונים MA סויסה, עמרי פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 אפליה והטיות סמויות נגד נשים באקדמיה PhD קופר, ציפי פרופ' אהרוני נועה
2019 התנהגות איתור מידע של עורכי דין בישראל PhD סולומון, יוסף פרופ' ברונשטיין ג'ני
2019 חוטפי חיפוש בדפדפנים MA אישטיין, שי שלמה פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 פיתוח מודל לוגי לייצוג אונטולוגיות מרובות דעות ותיאוריות MA אבידן, גולן פרופ' גפת-טמיר מעיין
2019 פיתוח מודל נתונים עבור מערכת לאחזור וניתוח ממצאים ממחקרים כמותיים במדעי החברה MA הלל, שיר פרופ' ברגמן עופר
2019 פרקטיקת מידע של מנהלי משאבי אנוש ומגייסים PhD ועקנין, יוחנן שמעון פרופ' אהרוני נועה
2018 הטמעת כללי קיטלוג RDA ותהליך ניהול שינויים בספריות אקדמיות בישראל PhD כהן, אהבה פרופ' שהם סנונית
2018 התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו 2014:ISO 9186-1,‏ 2007: ISO 22727‏ MA גנות, שרון ד"ר פריבור גילה
2018 טכנולוגיה ומחשוב בספריות הציבוריות בישראל - תמונת מצב MA ליפשיץ-מנזלי, אנה ד"ר פריבור גילה
2018 כלים במדיניות חוץ : ספריות במרכזים דיפלומטיים בין תרבותיים בישראל MA בדולסקו, אנקה פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2018 מוכנות לאבטחת מידע כפונקציה של משתנים אישיותיים PhD רייך, נורית פרופ' אהרוני נועה
2018 שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה PhD בן-עמרם, סיגל פרופ' אהרוני נועה , פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2018 שיתוף קבצים: שאלת הסקיילביליות PhD ישראלי, תמר פרופ' ברגמן עופר
2018 תפקיד ספר הקריאה בבית הספר היסודי הממ"ד בעיני מורים, ספרנים, מנהלים וקובעי מדיניות PhD חסון, סיגל פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2017 אתרי שו"ת בחברה הדתית-לאומית: שינויים ומגמות PhD מרגלית, אפרים פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה
2017 הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל לאור הפרדיגמה הפוסט-מודרנית בארכיונאות MA אליהו, קארין ד"ר שנקולבסקי-קרול סילוויה
2017 הערכת שימושיות מנשקי ניווט המאפשרים אחיזת מחשב לוח בשתי ידיים MA תורגמן, רויטל פרופ' בר אילן יהודית ז"ל , פרופ' ברגמן עופר
2017 השפעת השימוש ביישום ה – WhatsApp על זיכרון עבודה בקרב בני נוער בין הגילאים 17-12 MA ציון, אבי פרופ' אהרוני נועה
2017 השפעת מטרת רכישה ומשתנים אישיותיים על העדפות צרכנים למקורות מידע באינטרנט PhD ‫אברמוביץ, אלון פרופ' שהם סנונית
2017 השפעת עיצוב המעודד שמירה בתיקיות על אחזור קבצים בענן MA פרישמן, ירון פרופ' ברגמן עופר
2017 השתתפות וצפיינות בדיונים חברתיים בקבוצות פייסבוק PhD גזית, טלי פרופ' בר אילן יהודית ז"ל
2017 חיזוי וניתוח סיכונים במסגרות הרווחה באמצעות מערכת מומחה MA צדוק, אביטל פרופ' גפת-טמיר מעיין
2017 חיפוש מידע מוזיקלי יום-יומי בנושא אירוויזיון בקרב חובביו, מוטיבציות לחיפוש והשלכות חברתיות MA לידור, דנית פרופ' ברונשטיין ג'ני
2017 מאפייני שימוש בערוצי מידע בריאותיים על-ידי חירשים וכבדי שמיעה בישראל MA וינטר, ליאת פרופ' ברוכסון-ארביב שפרה