תואר שלישי

דרישות קבלה:

 • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
 • המלצות מאנשי אקדמיה.
 • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.

 

תוכנית הלימודים:

 • על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים בעלי תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 6 ש"ש כולל סמינריון.
 • תלמידים בעלי תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף של 7 ש"ש ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של 8 ש"ש כולל סמינריון.
  ראשת המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • קורס חובה :  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש) - תלמיד שלמד תואר שני עם תיזה במחלקה צריך להמיר קורס זה בקורס אחר (נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים: 35-999 עבודת דוקטורט (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • על התלמיד להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנט יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

 

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בציון עובר בכל קורס בנפרד, ובממוצע של 86 לפחות בכל הקורסים ביחד.

 

7 ש"ש חובה

980

מבוא למדע המידע

1 ש"ש

 

982

אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 

1 ש"ש

 

984

ארגון מידע

1 ש"ש

 

986

חיפושי מידע מקוונים

1 ש"ש

 

 

994

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר

1 ש"ש

993

סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע

1 ש"ש

 

 

988 התנהגות ארגונית 1 ש"ש    

 

הרשמה לתואר שלישי

 

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum