תואר שלישי

דרישות קבלה:

 • תואר שני עם תיזה בציון של 86 לפחות.
 • המלצות מאנשי אקדמיה.
 • ראיון אישי עם יו"ר הועדה המחלקתית.

 

תוכנית הלימודים:

 • על התלמיד להגיש הצעת מחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה.
 • תלמידים בעלי תואר שני בתחום צריכים להשתתף בקורסים בהיקף של 6 ש"ש כולל סמינריון.
 • תלמידים בעלי תואר שני שלא מהתחום צריכים להשתתף בשנת הלימודים הראשונה בקורסי השלמות בהיקף של 7 ש"ש ובהמשך הלימודים להשתתף בקורסים לתואר בהיקף של 8 ש"ש כולל סמינריון.
  ראשת המחלקה רשאית לדרוש השתתפות בקורסים נוספים.
 • קורס חובה :  35-973 הדרכה לכתיבת תזה (1 ש"ש) - תלמיד שלמד תואר שני עם תיזה במחלקה צריך להמיר קורס זה בקורס אחר (נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים:  35-996 הדרכה מחקרית לתלמידי תואר שלישי (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • קורס חובה נוסף לכל התלמידים: 35-999 עבודת דוקטורט (יש להרשם לקורס זה בכל שנה בלימודי התואר  השלישי), (לא נכלל במכסת הקורסים לתואר).
 • על התלמיד להשתתף בפגישות פורום דוקטורנטים, בקולוקוויום המחלקתי ובהרצאות אורחים.

 

דרישות כלליות:

הסטודנט יעמוד בכל דרישות האוניברסיטה לתואר שלישי (כגון לימודי יסוד ואנגלית) כפי שמפורט בידיעון האוניברסיטה. הגשת הצעת מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור תהיינה על פי דרישות הוועדה לתואר שלישי.

נא ראו בהנחיות מחלקתיות

 

השלמות:

יש לסיים את לימודי ההשלמות בציון עובר בכל קורס בנפרד, ובממוצע של 86 לפחות בכל הקורסים ביחד.

 

7 ש"ש חובה

980

מבוא למדע המידע

1 ש"ש

 

982

אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט 

1 ש"ש

 

984

ארגון מידע

1 ש"ש

 

986

חיפושי מידע מקוונים

1 ש"ש

 

 

994

מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר

1 ש"ש

993

סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע

1 ש"ש

 

 

988 התנהגות ארגונית 1 ש"ש    

 

הרשמה לתואר שלישי

 

http://graduate-school.biu.ac.il/rishum