לימודי השלמה

להלן פירוט הקורסים, הנדרשים בלימודי ההשלמה למתקבלים (בסוגרים מצוין מספר הקורס):

לימודי ההשלמה לסטודנטים בעלי ב.א בלימודי מידע כמקצוע משני (2 ש"ש):

  • התנהגות ארגונית (35-988).
  • מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר (35-994).

לימודי השלמה לסטודנטים חסרי ב.א בלימודי מידע (6 ש"ש):

  • מבוא למדע המידע (35-980).
  • אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט (35-982).
  • שיטות מיון (35-984).
  • חיפושי מידע מקוונים (35-986).
  • התנהגות ארגונית (35-988).
  • סביבת היעץ: מקורות והערכת מידע (35-993).