נציבות שרות המדינה

מכרז מספר : 50436 פומבי (מאגר סטודנטים) - ראו הערות מטה-קי

. מס' המשרה : 81071540

תואר המשרה : סטודנט/ית (כלל התחומים) 2 - משרות.

היחידה : אגף בחינות ומכרזים

המקום : כל הארץ

המשרד : נציבות שרות המדינה

הדרגה : דרגה שנא - שנג דירוג 71 סטודנטים לפי שע'.

חלקיות : 100 אחוז

תאור התפקיד :

סיוע בעבודה המקצועית והמנהלית של היחידה, תוך שילוב הידע האקדמי לשם קידום

הנושאים שבתחום האחריות.

איסוף נתונים, סיכום ממצאים וניתוחם, והפקת דוחות באמצעות מערכות ממוחשבות.

ניתוח תהליכים, השקת דוחות וכלים ניהוליים, תחזוקת מאגרי נתונים.

איתור, מיון ועריכת חומר מקצועי רלוונטי.

ביצוע משימות מעקב ובקרה בהתאם לצורכי היחידה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכי היחידה וע"פ דרישת הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות המשרה:

**************

השכלה:

סטודנט/ית לתואר ראשון או לתואר שני, במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

(לא כולל סטודנט/ית הזכאי לתואר ראשון מוכר ולומד לתואר ראשון נוסף)

או סטודנט/ית במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה.

כישורים רצויים נוספים:

***********************

ניסיון מקצועי בתחום הנלמד

יכולת למידה מהירה

כושר ארגון

יכולת עבודת צוות

שירותיות גבוהה

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בשפה העברית וידיעה טובה של השפה

האנגלית

הערות:

1.מכרז מאגר מנוהל ע"י נציבות שירות המדינה.

הנך נדרש/ת לקרוא בעיון רב את אוגדן ההנחיות למועמדים למשרות בשירות

המדינה,

לרבות ההנחיות בנושא מאגרי מועמדים בשירות המדינה. ההנחיות מופיעות באתר

נציבות שירות המדינה ובמערכת הגיוס המקוונת

תחת "הנחיות כלליות למועמד בנושא גיוס ומיון תעסוקתי" וכן בכתובת הבאה:

http://csc.gov.il/Tenders/JobsOnLine/Documents/GuidelinesApplicants.pdf

2.הגשת מועמדות למשרות בשירות המדינה נעשית באופן מקוון בלבד

.#https://ejobs.gov.il/gius : באמצעות מערכת הגיוס המקוונת בכתובת

באמצעות המערכת המקוונת ניתן יהיה להתעדכן בסטטוס המועמדות בכל שלב בתהליך.

3.ההתמודדות למכרז הינה על כניסה למאגר המועמדים ואינה מחייבת לשיבוץ

במשרה כזאת או אחרת. כמו כן, המשרד הממשלתי מחויב לאייש משרות סטודנט

באמצעות המאגר בלבד, אלא אם נקבע אחרת.

4.במכרז זה אישור המועמדות והמעבר לשלב המיון הבא נעשה בהסתמך על הצהרתך

בעת הגשת מועמדותך כי הנך עומד/ת אחר תנאי הסף שנקבעו למשרה.

בהמשך ההליכים תערך בדיקה פרטנית של עמידה בתנאי סף ונציבות שירות המדינה

תפסול מועמדות אם ימצא שאינה עומדת בתנאי הסף, כך שאישור המועמדות כפוף

לקבוע בפסקה זו.

5.למען הסר ספק, לא תינתן אפשרות להשלמת מסמכים מעבר למועד תום הליכי

המיון וקביעת קו החתך למכרז שבנדון.

6.לשם עמידה בדרישות תנאי הסף של המכרז, יש להמציא אישור לימודים תקף

ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעיד על לימודים לתואר

אקדמי.

להלן מספר דגשים:

•על אישור הלימודים להכיל פרטים אישיים (שם מלא ותעודת זהות),

תחום הלימוד ושנה אקדמית.

•על אישור הלימודים להיות בהלימה לתחומים כפי שמפורטים ברשימת תחומי הלימוד

בכתובת הבאה:

http://csc.gov.il/Tenders/JobsOnLine/Documents/FieldsStudyList.pdf

במידה ותחום אקדמי/מסלול לימוד אינו מופיע ברשימת תחומי הלימוד,

יש לפנות למרכז השירות האינטרנטי, באתר נציבות שירות המדינה.

•באם יתקבל אישור לימודים לתחום אקדמי/מסלול לימוד שאינו מופיע

ברשימת תחומי הלימוד, ייבדק הנושא מול המועצה להשכלה גבוהה

לקבלת אישור שאכן התחום/מסלול קיים.

•סטודנטים להנדסה/טכנאות יצרפו אישור לימודים תקף ממוסד להכשרת

הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה.

•סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ימציאו אישור לימודים שיכלול את

תחום הלימוד ושנת הלימוד הנוכחית או לחילופין אישור בו מצוינים קורסים

עתידיים הכוללים את סמסטר ושנת הלימוד.

7.במסגרת המכרז שבנדון, מועמדים אשר יעברו בהצלחה את שלבי המיון

ויעמדו בדרישות תנאי הסף של המכרז לרבות, המצאת אישור לימודים תקף,

יכנסו למאגר הסטודנטים ויוכלו להציע את מועמדותם במשך שנה ממועד כניסתם

למאגר

למשרות נשוא מכרז זה במשרדי הממשלה השונים ויחידות הסמך.

8.לאחר כניסה למאגר המועמדים ועם התמודדות למשרות (ככל שיתפנו)

במשרדי הממשלה השונים, ייתכנו הליכי מיון נוספים זאת בכפוף לדרישת המשרד

והחלטת אגף בכיר בחינות ומכרזים.

9.סטודנטים אשר ייקלטו בתהליך זה של מכרז מאגר פומבי, יהיו זכאים להתמודד

במכרזים פנימיים/בין-משרדיים המתפרסמים בשירות המדינה כעבור 18 חודשי

עבודה

שכללו היקף משרה שאינו פוחת מ- 96 שעות בחודש

(לרבות מספר משרות שונות המשלימות את ההיקף הנדרש)

ובהתאם לסייגים ולתנאים הקבועים בהוראות פרק משנה 11.4

ובכפוף לעמידתם בתנאי הסף של המכרז שהתפרסם.

10 .חלקיות משרה - 100% משרת סטודנט מוגדרת בין 96-120 שעות חודשיות.

3/2010 אשר פורסמו ע"י יחידת תכנון ובקרה , מפורט בחוזרי נש"מ 4/2009

בנציבות שירות המדינה וניתן לצפות בהם באתר האינטרנט של נציבות שירות

המדינה תחת לשונית "מאגרי מידע">"חוזרים". ראה גם הסכם קיבוצי

מיום 3.11.2009 (שעודכן ביום 18.04.2016 ) ומגדיר מהם תנאי ההעסקה

במסגרת משרת סטודנט בשירות המדינה.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

( המכרז פורסם ביום : כג' באלול, תשע"ז ( 14/09/2017

( היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יא' בחשון, תשע"ח ( 31/10/2017

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת

תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.)

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה

ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר

כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד

המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.